നവോത്ഥാനം ജാതിയിൽ അല്ല, മതങ്ങളിൽ അല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിൽ ആണ്‌. പാർട്ടിയും ജാതിയും മതവും വർഗ്ഗവും നോക്കാതെ, ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുവാൻ. മനസ്സുള്ളവർ., കോർഡിനേറ്റർ, Independent Democratic Front (I D F ) gbnair40@gmail.com താല്പര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

Those who are in the list will be informed directly. Knowing the opinion of resident associations, IDF will advertise WhatsApp in each constituency. Also, it will be announced in Bharatheyam magazine too. Our idea is that the world is a family

Success! Message received.